جست و جو
تصویر روز
آمار بازدید سایت

مطالب سایت

کاملیا

 نام علمی:Camellia japonica 

 نام لاتین: Rose of winter

 خانواده:چای  Theaceae -

 

پالم فن چینی

 نام علمی:Livistona Chinensis

 نام لاتین:Chinese Fan Palm 

 خانواده:Arecaceae - اریکاسه,نخل

 

پاپیتال

 نام علمی:Hedera canariensi
 نام لاتین:Canary Ivy
 خانواده:Araliaceae

 

پیچ ساعتی

 نام علمی: Passiflora caerule
 نام لاتین:Passion flower
 خانواده: Passifloraceae

 

بواردیا

 نام علمی:  Bouvardia    
 نام لاتین: Trompetilla   
 خانواده:  Rubiaceae،خانواده ی قهوه

 

اشوریا

 نام علمی: Echeveria gibbiflora

 نام لاتین:Mauna loa

 خانواده:Crassalaceae، سدوم ها

 

اسکیمیا ژاپنی

 نام علمی:Skimmia Japonica

 نام لاتین:Skimmia

 خانواده:Putacees ، مرکبات

 

اریکا پالم وحشی

 نام علمی:ARECA TRIANDRA

 نام لاتین:   wild areca palm   

 خانواده: اریکاسه، نخل - ARECACEAE

 

آرمریا

 نام علمی:Armeria Maritime

sea pink – sea thrift نام لاتین:

 خانواده:Plumbaginaceae

 

ابوتیلون گل گاو پنبه ای

 نام علمی: ABUTILON STRIATUM
 نام لاتین:Flowermaple
 خانواده: پنیرک MALVACEAE