جست و جو
تصویر روز
آمار بازدید سایت

مطالب سایت

پالم فن چینی

 نام علمی:Livistona Chinensis

 نام لاتین:Chinese Fan Palm 

 خانواده:Arecaceae - اریکاسه,نخل

 

پاپیتال

 نام علمی:Hedera canariensi
 نام لاتین:Canary Ivy
 خانواده:Araliaceae

 

بنفشه آفریقایی

 نام علمی:Saintpaulia ionantha 
 نام لاتین:African violet 
 خانواده: ژسنریاسه ، Gesneriaceae

 

پلیونیا

 نام علمی:Pellionia

 نام لاتین:Trailing watermelon begonia

 خانواده: اورتیکاسه، Urticaceae

 

پودوکارپوس(کاج بودا)

 نام علمی: Podocarpus macrophyllus

 نام لاتین:Indoor yew

 خانواده: پودوکاریاسه، Podocarpus

 

پیچ ساعتی

 نام علمی: Passiflora caerule
 نام لاتین:Passion flower
 خانواده: Passifloraceae

 

بیلبرجیا

 نام علمی: Billbergia nutans

Angel نام لاتین: 

 خانواده: بروملیاسه، آناناس، Bromeliaceae

 

بنجامین آمستل

 نام علمی:  Ficus Alii
 نام لاتین: Willow Ficus
 خانواده: Moraceae 

 

بواردیا

 نام علمی:  Bouvardia    
 نام لاتین: Trompetilla   
 خانواده:  Rubiaceae،خانواده ی قهوه

 

بنت القنسول

 نام علمی: EuphorbiaPulcherrima

 نام لاتین: Poinsettia

 خانواده: افوربیاسه ، Euphorbiaceae

 

برونفلزیا

 نام علمی: Brunfelsia calycina

 نام لاتین: Yesterday, Today And Tomorrow  

 خانواده: بادمجانیان ، solanaceae

 

بگونیا برگی رکس

 نام علمی: Begonia rex
 نام لاتین: Begonia
 خانواده: بگونیاسه ، Begoniaceae